Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapannakies pannakies
9703 6257 500

Marcin Świetlicki - Wyłączmnie

Wyłącz mnie, wyłącz mnie. Tego chcę, wyłącznie. Kochanie. Wyłącz mnie. Tego chcę. Wyłącz mnie. Wyłącz mnie.
Wstydzę się. Okropnie. Wyłącz mnie. Połącz mnie z niebytem. Byłem złem i mitem. Wyłącznie. Wyłącz mnie.
Ty łącz mnie odtąd z niczym. Kochanie. Z niczym łącz mnie. Odłącz mnie od dotyku. Od wspomnień ty odłącz mnie. Rozłącz mnie z miastem. Tak się postępuje z zepsutym radiem, którego oczko już nie świeci. Kochanie, wyłącz mnie
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacotarsky cotarsky
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacotarsky cotarsky
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters viakatastrofo katastrofo
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viakatastrofo katastrofo
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viadaises daises
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
3222 563b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viakatastrofo katastrofo
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viaaromatycznie aromatycznie
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
2922 7a75 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl