Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7338 7daf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrrrrrrr arrrrrrrr
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viathoruviel thoruviel
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
6920 2f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
5276 37e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadygoty dygoty
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viacotarsky cotarsky
9285 3260 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viahavingdreams havingdreams
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Reposted fromshakeme shakeme viainto-black into-black
6717 781b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrzepy strzepy
Na tym polega chrześcijaństwo i Kościół. U podstaw leży myśl, że doświadczamy dobroci Boga, który nas zbawia, wyrywa nas ze zła, a my chcemy się tym podzielić. Chrześcijaństwo nie polega na tym,  że przez swoje dobre uczynki udowodnię Panu Bogu,  jaki jestem fajny, i On mnie za to nagrodzi. Wręcz przeciwnie. W chrześcijaństwie dostajemy dar za darmo. To jest laska - jak ładnie to nazywamy - i teraz ktoś, kto ją odczuwa chce się tym uczuciem dzielić z innymi. To są moje dobre uczynki. A nie na odwrót. Ciągle jest w nas to niewolnictwo, również w kwestii Pana Boga, że jak Mu udowodnię,  to mnie weźmie do tego nieba. To jest różnica między chrześcijaństwem a innymi religiami, że ono nie obiecuje tylko życia wiecznego jak nagrody, lecz obiecuje na starcie życie wieczne i mówi "podziel się tym". To jest różnica.
— Grzegorz Kramer SJ #wrzenie
Reposted bycotarsky cotarsky
1467 e5ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
0997 6bf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
2856 09c3
Reposted fromgrobson grobson viakatastrofo katastrofo
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl