Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viael-kaktus el-kaktus
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viakatastrofo katastrofo
6105 9c3a 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via12czerwca 12czerwca
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na Ciebie. Czekam, że może wraz z Tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie
6677 648a
0552 de04 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
1253 f467 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
1096 f632 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiebieskomi niebieskomi
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viaonmelancholyhill onmelancholyhill
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
5326 f641 500
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawiksz wiksz
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viadusix dusix
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
0891 424a 500
Reposted fromhare hare viawiksz wiksz
3661 4350 500
9520 0371
Reposted fromrol rol viarybasferyczna rybasferyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl