Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawiksz wiksz
8538 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viayanek yanek
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym ges­tem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— B. Schulz, list do Tadeusza Brezy
Reposted fromsoay soay viadusix dusix
3149 048f
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
7147 9f01 500
2341 c263
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadusix dusix
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacotarsky cotarsky
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viahavingdreams havingdreams
9035 1674 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viagoldenowl goldenowl
4305 f6d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viaDarthBane DarthBane
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viakoloryzacja koloryzacja
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viakoloryzacja koloryzacja
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Miłością trzeba w wolności obdarzać i w wolności ją przyjmować.
— "Nie zatrzymuj mnie" (J 20, 17)
Reposted bywalkthemoondusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl