Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6689 a638
8823 7e3b 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viacotarsky cotarsky
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
7849 eae4
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapannakies pannakies
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viazoou zoou
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
Reposted fromniewychowana niewychowana viaarrrrrrrr arrrrrrrr
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
Reposted fromjasminum jasminum viarabarbarowy rabarbarowy
2740 3d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Reposted frombluuu bluuu viarabarbarowy rabarbarowy
1025 bc2a
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. 
— Jan Twardowski
Reposted fromlovvie lovvie
Reposted fromshakeme shakeme viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl