Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromlovvie lovvie
Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano
— ,Mdr 7,15
Reposted bycotarskypannakiesgive--me--love
3076 fc59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viapieceoflife pieceoflife
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viael-kaktus el-kaktus
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viakatastrofo katastrofo
6105 9c3a 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via12czerwca 12czerwca
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na Ciebie. Czekam, że może wraz z Tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie
6677 648a
0552 de04 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
1253 f467 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
1096 f632 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiebieskomi niebieskomi
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viaonmelancholyhill onmelancholyhill
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
5326 f641 500
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl