Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viakompleksdziury kompleksdziury
0559 19c0 500
Reposted byaknatazs aknatazs
nie to nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia gdy się spotkamy to będzie miłość od pierwszego przypomnienia ponieważ widzę cię w oczach mojej matki kiedy mówi żebym wyszła za mężczyznę na jakiego chciałabym wychować syna
— rupi kaur
7099 c40b 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasewkagold sewkagold
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacudoku cudoku
1727 1917 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viabrzask brzask
1273 3a31 500
Reposted fromcvlamity cvlamity viasilentsoul silentsoul
ojcze. dzwonisz i nigdy nie mówisz nic szczególnego.
pytasz co robię albo gdzie jestem i gdy cisza rozpościera
się między nami jak całe życie usiłuję znaleźć pytania
żeby potrzymać rozmowę. najbardziej pragnę powiedzieć.
rozumiem że ten świat cie zniszczył. był taki twardy
dla twoich stóp. nie mam do ciebie pretensji o to że
nie umiesz być dla mnie łagodny. czasami nie śpię
i myślę o wszystkich miejscach które cie bolą lecz
o których nigdy nie wspominasz. jestem z tej samej
cierpiącej krwi. z tych samych kości tak rozpaczliwie 
pragnących uwagi że zapadam się w sobie. jestem twoją
córką. wiem że pogawędka to jedyny znany ci sposób by
mi powiedzieć że mnie kochasz. bo to jedyny znany mi
sposób by powiedzieć to tobie.
— rupi kaur
Reposted byPorannyxwyczesanagitaraxKwiatyKawaPapierosyinvenipomsaovermind
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viasewkagold sewkagold
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
9451 64d9
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 via12101992 12101992
7688 e939
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl